Mis on Harku valla huvikool?


Harku valla huvikool on Huvitegevuse ja Noorsootöö SA allüksus, mis on loodud eesmärgiga toetada laste arengut läbi huvihariduse ning pakkuda Harku valla lastele ja noortele paremaid võimalusi huvitegevuses osalemiseks.

Harku valla huvikool korraldab Harku vallas nii kooliõpilaste kui lasteaedade huviringe, samuti täiskasvanute huviringe, mida viivad läbi nii Harku valla koolide õpetajad kui ka vastava kvalifikatsiooniga treenerid-juhendajad. Huvikool soovib anda võimaluse huvilistele ja ainesõpradele kooskäimiseks, kogemuste vahetamiseks ja teadmiste täiendamiseks; anda kvaliteetset huviharidust nii õpilastele kui ka täiskasvanutele, seejuures propageerides elukestvat õpet. Programmi võetakse uusi huvihariduse valdkondi ning programmi täiendatakse igal aastal vastavalt laste, vanemate ja teiste huviringides osalejate tagasisidele.

Harku valla huvikooli õppekava on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis ning seetõttu on suurel osal Harku huvikooli poolt pakutavatest huviringidest oma ainekava ning võimalus taotleda maksuametist tulumaksu tagastust. on registreeritud ainekavaga ning nendele huviringidele kehtib tulumaksu tagastuse

Kes saab õppida Harku valla huvikoolis?


Harku huvikooli poolt pakutavate huviringide töös saab osaleda kuni 19-aastane laps või noor, kes rahvastikuregistri andmetel on Harku valla elanik.

Kas huviringide töös saab osaleda noor, kelle sissekirjutus ei ole Harku vald?


Harku valla huvikool on mõeldud eelkõige Harku valla lastele ja noortele huvitegevuse pakkumiseks. Vabade kohtade olemasolu korral võtame huviringidesse vastu osalejaid ka teistest valdadest.

Kui lapse tavakoolis on koolivaheaeg, kas siis Harku valla huvikoolis on ka koolivaheaeg?

Harku valla huvikoolis kattuvad vaheajad riiklikus õppekavas ette nähtud koolivaheaegadega ehk koolivaheajal huviringide tööd ei toimu.

Kui laps jääb haigeks, kas siis peab terve kuu eest tasuma?

Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul, kui õppetööd ei ole toimunud õppuri haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva (alus: alaealisel seadusliku esindaja/õppuri avaldus või arstitõend). Õppur on kohustatud esitama tõendi puudumise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul tervenemisest. Hilisemaid tõendeid ei arvestata. Avalduse võib esitada e-maili teel, kindlasti märkida avaldusse lapse nimi ja puudutud periood kuupäevast kuupäevani, kui laps haige oli. Tasaarveldatakse proportsionaalselt vastavalt puudutud päevade arvule kuutasu suhtes. Tasaarveldamisel tehakse raamatupidamises kreeditarve, mis vähendab sama kuu või järgmise kuu õppetasu deebetarvet.

Kas võib maksta korraga ka rohkem, kui ühe kuu eest?

Tasuda võib igakuiselt või kaks korda aastas (september-detsember ja jaanuar-mai).

Juhul, kui vanem on ette tasunud, ent laps enam ei soovi huviringis käia, kas ettemakstud raha huviringi eest saab tagasi? Jah, selleks tuleb saata vabas vormis avaldus huviringi lõpetamise kohta e-mailiga aadressil registreerimine@huviringid.ee ning märkida avalduses põhjus, mille tõttu soovitakse tasaarveldust. Lepingu lõpetamise avaldus tuleb esitada vähemalt 1 kuu ette ehk jooksva kuu arve kuulub tasumisele. Tasaarveldus tehakse vanemaga, kes on sõlminud lapse huviringis osalemise lepingu ja kelle ettemaks rohkem kui ühe kuu tasu.

Kuidas toimub huviringidesse registreerumine?

Huviringidesse registreerumine toimub Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutuse kodulehel www.huviringid.ee/harkuhuvikool/registreerimine
Registreerimisel koostatakse automaatselt leping, mille saab allkirjastamiseks välja printida või allkirjastada digitaalselt.
Digitaalselt allkirjastatud leping tuleb saata: registreerimine@huviringid.ee.
Paberkujul lepingu 2 eksemplari tuleb allkirjastada ning edastada lapsega huviringi juhendajale.
Allkirjastatud lepingud tuleb Harku valla huvikoolile edastada hiljemalt 2 nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest.